Văn bản pháp luật mới về Luật Doanh nghiệp, bao gồm:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 là văn bản pháp luật mới nhất về lĩnh vực doanh nghiệp tại Việt Nam. lamdong24h.top chia sẻ Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, thay thế cho Luật Doanh nghiệp số 60/2014/QH13.

Luật Doanh nghiệp 2020 có nhiều điểm mới so với luật cũ, bao gồm:

 • Mở rộng phạm vi điều chỉnh: Luật mới áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.
 • Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh: Luật mới đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thành lập và hoạt động.
 • Tăng cường bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu doanh nghiệp: Luật mới quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của họ trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp: Luật mới quy định rõ ràng về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động, môi trường, xã hội và Nhà nước.

Ngoài Luật Doanh nghiệp 2020, còn có một số văn bản pháp luật mới khác liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp, bao gồm:

 • Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp: Nghị định này quy định chi tiết về thủ tục thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động, giải thể doanh nghiệp; nghĩa vụ công bố thông tin của doanh nghiệp; và các quy định về nhóm công ty.
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện công khai thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: Thông tư này hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công khai thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tham khảo trang chủ công ty luật TL LAW tốt nhất

Hệ thống pháp luật doanh nghiệp tại Việt Nam

Hệ thống pháp luật doanh nghiệp tại Việt Nam là một tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh hoạt động thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động và giải thể doanh nghiệp. Hệ thống này bao gồm nhiều văn bản pháp luật khác nhau, có thể được phân loại theo các nhóm sau:

 1. Luật Doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp là văn bản pháp luật quan trọng nhất trong hệ thống pháp luật doanh nghiệp, quy định các nguyên tắc cơ bản về thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động và giải thể doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp hiện hành được Quốc hội ban hành vào năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

 1. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp

Đây là các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành ban hành nhằm hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp. Các văn bản này bao gồm:

 • Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
 • Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
 • Văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành.

Tham khảo các dịch vụ luật sư cơ bản

 1. Các văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động doanh nghiệp

Ngoài Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, còn có nhiều văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, như:

 • Luật Đầu tư;
 • Luật Thuế;
 • Luật Lao động;
 • Luật Kế toán;
 • Luật Sở hữu trí tuệ;
 • v.v.

Bài viết nên xem: Luật đất đai là? Những nhu cầu thế nào mới cần tư vấn Luật đất đai

Kết Luận:

Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan có thể được sửa đổi, bổ sung theo thời gian. Do đó, bạn nên cập nhật thường xuyên thông tin về luật pháp để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Như vậy, hệ thống pháp luật doanh nghiệp tại Việt Nam thường xuyên được sửa đổi, bổ sung. Do vậy, bạn cần thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất để đảm bảo hoạt động doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

By Key Su

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *